Giải SGK Toán lớp 4 trang 83, 84, 85 Bài 24: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng | Kết nối tri thức

Toán lớp 4 trang 83 Hoạt động

Giải Toán lớp 4 trang 83Giải Toán lớp 4 trang 83 Bài 1: Số?Lời giải:Giải Toán lớp 4 trang 83 Bài 2: Rô-bốt dùng những đoạn có độ dài a, b, c để ghép được những thanh như hình dưới đây. Hỏi những thanh nào có độ dài bằng nhau.Lời giải:Các thanh có độ dài bằng nhau là:Giải Toán lớp 4 trang 83 Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất (theo mẫu).Mẫu: 30 + 89 + 70 = 30 + 70 + 89= 100 + 89 = 189a) 30 + 192 + 70b) 50 + 794 + 50c) 75 + 219 + 25d) 725 + 199 + 125Lời giải:a) 30 + 192 + 70 = 30 + 70 + 192= 100 + 192 = 292b) 50 + 794 + 50 = 50 + 50 + 794= 100 + 794 = 894c) 75 + 219 + 25 = 75 + 25 + 219= 100 + 219 = 319d) 725 + 199 + 125 = 725 + 125 + 199= 850 + 199 = 1 049

Đọc thêm

Toán lớp 4 trang 85 Hoạt động

Giải Toán lớp 4 trang 85Giải Toán lớp 4 trang 85 Bài 1: Tính bằng cách thuận tiệna) 68 + 207 + 3b) 25 + 159 + 75c) 1 + 99 + 340d) 372 + 290 + 10 + 28Lời giải:a) 68 + 207 + 3 = 68 + (207 + 3)= 68 + 210 = 278b) 25 + 159 + 75 = (25 + 75) + 159= 100 + 159 = 259c) 1 + 99 + 340 = (1 + 99) + 340= 100 + 340 = 440d) 372 + 290 + 10 + 28 = (372 + 28) + (290 + 10)= 400 + 300 = 700Giải Toán lớp 4 trang 85 Bài 2: Tính giá trị của biểu thức (a + b) + c với a = 1 975; b = 1 991; c = 2 025.Lời giải:Với a = 1 975; b = 1 991; c = 2 025, ta có:(a + b) + c = (1 975 + 1 991 ) + 2 025= (1 975 + 2 025) + 1 991= 4 000 + 1 991= 5 991Vậy giá trị biểu thức trên là 5 991.

Đọc thêm

Toán lớp 4 trang 85 Luyện tập

Giải Toán lớp 4 trang 85 Bài 1: Tím số hoặc chữ thích hợp với ..?..a) 746 + ..?.. = 487 + 746b) ..?.. + 304 = 304 + 1 975c) a + b + 23 = a + (..?.. + 23)d) 26 + c + 74 = (26 + ..?..) + cLời giải:a) 746 + 487 = 487 + 746b) 1 975 + 304 = 304 + 1 975c) a ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

aicschool